Menu

Obchodní podmínky Databáze firem a živnostníků

 • ÚVODNÍ USTANOVENÍ
   1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi provozovatelem internetových služeb a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „odběratel“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://kontaktnafirmy.cz/, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
   2. Provozovatelem internetových služeb (dále jen „Služby“) je fyzická osoba Jan Sturm IČ: 86948555, M. Pujmanové 287, Trutnov 1 541 01. Telefon 732 837 007, email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   3. Předmětem kupní smlouvy je služba zpracování kopie, úprava dat a dodávka unikátní databáze podle zadaných kritérií výběru odběratele, která obsahuje veřejné informace o firmách České republiky a to výhradně z veřejně dostupných zdrojů - seznamů, jejichž kopii a zpracování si uzavřením kupní smlouvy odběratel objednává. Předmětem kupní smlouvy není prodej vlastnických práv databází prodávajícího.
   4. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://kontaktnafirmy.cz/ (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
   5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
   6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
   7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • UŽIVATELSKÝ ÚČET
   1. Na základě registrace odběratelem provedené na webové stránce může odběratel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může odběratel provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
   2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je odběratel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je odběratel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené odběratelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
   3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Odběratel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany odběratele a za vzniklé škody tímto způsobené na straně odběratele.
   4. Odběratel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
   5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy odběratel svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy odběratel poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
   6. Odběratel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
   7. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 • DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
   1. Odběratel bere na vědomí, že programové vybavení a všechny další součásti tvořící webové rozhraní obchodu jsou chráněny autorským právem. Odběratel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
   2. Odběratel není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu nebo by jakýmkoli způsobem zajišťovali shromažďování databází za účelem poskytnutí třetím stranám. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
   3. Odběratel bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 • UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
   1. Pro objednání zboží vyplní odběratel Rekapitulaci výběru ve webovém rozhraní obchodu, kterou závaznou objednávkou potvrdí. Rekapitulace výběru obsahuje zejména:
    1. informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ odběratel do Rekapitulace výběru - nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
    2. fakturační údaje odběratele
   2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je odběrateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky odběratel vložil, a to i s ohledem na možnost odběratele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Závaznou objednávku odešle odběratel prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
   3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat odběratele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
   4. Odběratel bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek), které nejsou podnikatelskými subjekty, které jsou přímou nebo nepřímou konkurencí nebo podnikatelsky či osobami provázánykonkurencí nebo s osobami, u kterých má prodávající podezření, že produkty či databáze prodávajícího odběratel dále poskytuje konkurenci nebo jakékoli třetí straně.
   5. Odběratel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí odběratel sám.
 • LICENČNÍ UJEDNÁNÍ A PRÁVA NA ZBOŽÍ
   1. Prodávající je majitelem autorských práv na předmět smlouvy a odběratel se zavazuje předmět kupní smlouvy použít výhradně pro vlastní účely svého jednoho IČ firmy, platného k datu uzavření kupní smlouvy. Pokud chce odběratel poskytnout předmět smlouvy třetí straně nebo stranám, musíprodávajícímu zavřít smlouvu k tomuto svolení určenou.
   2. Odběratel souhlasí s tím, že dodávka databáze obsahuje minimálně jednu unikátní datovou větu záznamunezaměnitelnými unikátními znaky subjektu právnické osoby nebo fyzické osoby (OSVČ), včetně kontaktních údajů ke kontrole jeho autorských práv. Pokud prodávající prokazatelně zjistí, že byl tento unikátní záznam neoprávněně použit jiným uživatelem, prodávajícím nebo poskytovatelem, může to prodávající považovat za hrubé porušení smluvních podmínek a s okamžitou platností odběrateli vypovědět uzavřenou kupní smlouvu bez náhrad.
   3. Použití předmětu smlouvy nebo jeho částí k dalšímu prodeji nebo poskytnutí jiným způsobem je přísně zakázáno. Odběratel nesmí kopírovat, přenášet či zpřístupnit v jakékoliv formě, včetně internetu, předmět smlouvy a nesmí jeho obsah nebo jeho část zpřístupnit nebo poskytnout mimo svou organizaci kromě využití třetích stran jako servisních organizací pro zajištění aktivit organizace. Odběratel je povinen zabránit jakémukoliv zneužití předmětu smlouvy nebo jeho částí svými zaměstnanci nebo třetí osobou. Porušení tohoto ujednání se považuje za hrubé porušení smluvních podmínek.
   4. Odběratel bere na vědomí, že data a informace podléhají postupnému stárnutí a některá data jsou vyřazovánaveřejně dostupných zdrojů, čímž se stávají osobními údaji. Takto vzniklé osobní údaje se dále nesmějí zpracovávat, ukládat a ani jinak využívat a podléhají Zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Z toho plyne, že odběratel je tímto seznámen s tím, že dodávky předmětu kupní smlouvy se musí průběžně aktualizovat.
   5. Prodávající nenese odpovědnost za správnost dat obsaženýchpředmětu kupní smlouvy vyjma poskytnuté garance zpracovatelem, ani za vhodnost využití produktu nebo jejich částí k jakýmkoli účelům a za jakékoliv ztráty způsobené komukoliv použitím informací obsažených v předmětu kupní smlouvy. Garance se vztahuje jen na zpracování databáze, nevztahuje se na náklady nebo ztráty spojené s direct mailem, telemarketingem a dalším použitím databáze.
   6. Nabyvatel bere tímto na vědomí, že e-maily obsažené v produktu nemají souhlas k zasílání obchodních sdělení. Prodávající zakazuje jejich použití k hromadnému emailingu a nijak neručí za jejich zpracování a použití.
   7. Prodávající neručí za chybovosti databází způsobené chybným zpracováním databází na straně odběratele, ani za kvalitu doručení, jak poštovní tak emailové zásilky. Za neexistenci či chybné označení a umístění poštovních schránek, ani za neexistenci, nedovolatelnost telefonních čísel a emailů.
   8. Odběratel souhlasítím, že pokud hrubě poruší ujednání obchodních podmínek, zejména ve smyslu poskytnutí předmětu kupní smlouvy třetí straně nebo ve smyslu ochrany osobních údajů, je povinen prodávajícímu uhradit soudně prokazatelné ztráty a náklady tímto vzniklé, včetně pokuty ve výši 100% soudně prokazatelných ztrát a nákladů prodávajícího.
   9. Splatnost příslušné smluvní pokuty činí 30 dnů ode dne doručení uplatnění pokuty na adresu sídla povinné strany. Uhrazením smluvní pokuty se pro potřeby této smlouvy rozumí odepsání odpovídající částky z účtu povinné strany na účet oprávněné strany.
 • CENY ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
   1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy odběratel uhradí prodávajícímu vždy předem, jednou z nabízených plateb.
   2. Společně s kupní cenou je odběratel povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojenébankovním převodem částky úhrady.
   3. V případě bezhotovostní platby je odběratel povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek odběratele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
   4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím odběrateli nelze vzájemně kombinovat.
   5. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.
   6. Kupní cena je splatná vždy předem, ještě před odesláním zboží odběrateli a to maximálně do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
   7. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající odběrateli po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu odběratele nejpozději do 14 dnů.
   8. Pokud odběratel požaduje zaslat daňové doklady na poštovní adresu, musí o to zažádat písemně na elektronickou adresu prodávajícího Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
   1. Ochrana osobních údajů odběratele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
   2. Odběratel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: Název firmy, jméno a příjmení, adresa bydliště nebo firmy, identifikační číslo IČ, daňové identifikační číslo DIČ, adresa elektronické pošty, heslo, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
   3. Odběratel souhlasí se zpracováním osobních údajů zpracovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zpracovateli.
   4. Odběratel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
   5. Zpracováním osobních údajů odběratele může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto správce webového rozhraní obchodu. Kromě správce webového rozhraní obchodu nebudou osobní údaje bez předchozího souhlasu odběratele předávány prodávajícím třetím osobám.
   6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
   7. Odběratel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Odběratel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
   8. V případě, že by se odběratel domníval, že prodávající nebo správce webového obchodu provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života odběratele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
    1. požádat prodávajícího o vysvětlení,
    2. požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost odběratele podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající žádosti, má odběratel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění odběratele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
   9. Požádá-li odběratel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
   10. Odběratel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu odběratele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu odběratele.
 • DORUČOVÁNÍ
   1. Prodávající zboží doručuje elektronicky, buťo pomocí elektronické pošty (e-mailem) nebo možností stažení z webových stránek provozovatele.
   2. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, a nebo zároveň osobně či doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Odběrateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu. Prodávajícímu je doručováno na adresu elektronické pošty Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
   3. Zpráva je doručena:
    1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
    2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
    3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
    4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Prodávající je oprávněn k prodeji svých služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
  3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  5. Veškeré spory podléhající věcné příslušnosti soudů, které se smluvním stranám nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny věcně příslušným soudem České republiky. Nestanoví-li zákon výlučnou místní příslušnost soudu, dohodly se smluvní strany, že pro všechny spory vyplývající z této smlouvy a týkající se obchodních věcí (včetně sporů o náhradu škody a bezdůvodné obohacení) bude místně příslušným obecný soud prodávajícího.
  6. Veškeré doplňky a změny této smlouvy musí být učiněny pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. Dodatek se vždy stává nedílnou součástí této smlouvy. Změna sídla společností, čísla účtu případně dalších údajů, kde z povahy věci vyplývá, že je strana oprávněna měnit je jednostranně, není důvodem k uzavření dodatku, takováto skutečnost bude druhé straně ale sdělena písemně poštou nebo na elektronickou adresu odběratele.
  7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu této smlouvy. Okamžikem nabytí účinnosti této smlouvy pozbývají platnosti veškerá ústní a písemná ujednání mezi smluvními stranami, týkající se předmětu této smlouvy, s výjimkou dohod a smluv, na které výslovně odkazuje.
 • ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
  1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.